Go to Top
หมวดหมู่.

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

Tag : ทั้งหมด

ODS ปล่อยของ x ODSMARKET

2023/04/19
[ODS ปล่อยของ x ODSMARKET].ภาพบรรยากาศกิจกรรม ODS ปล่อยของ และ ODSMARKET ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ภายใต้แนวคิดในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด และค...

ODS ปล่อยของ x ODSMARKET

2023/04/19
[ODS ปล่อยของ x ODSMARKET].ภาพบรรยากาศกิจกรรม ODS ปล่อยของ และ ODSMARKET ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ภายใต้แนวคิดในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด และค...

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านการออกแบบและตัดเย็บชุดจากผ้าไทยพวน ประจำปีการศึกษา 2565

2023/04/19
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านการออกแบบและตัดเย็บชุดจากผ้าไทยพวน ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้แนวคิด “ศึกษา สร้างสรรค์ ส่งเสริม” ••การประกวดการออ...

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภิญโญ วงษ์ทอง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

2023/03/26
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษาขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ภิญโญ  วงษ์ทองอาจารย์ประจำสถาบันวิจั...

อาจารย์และนิสิตจาก Sendai University ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

2023/02/14
อาจารย์และนิสิตจาก Sendai University ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศ...

กิจกรรมโครงการสายใยรักสาธิตองครักษ์ ประจำปีการศึกษา 2565

2023/02/14
ภาพบรรยากาศกิจกรรมภาคเช้าโครงการสายใยรักสาธิตองครักษ์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานเปิดงาน...

การประดิษฐ์มาลัย คล้องใจ ในช่วงเทศกาลแห่งความรัก

2023/02/14
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านศิลปะงานประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดย ผศ.วินัย ตาระเวช ท่านวิทยากรผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในศิลปประดิษฐ์ในงาน...

ปฐมนิเทศนักศึกษาจาก VIA University College ประเทศเดนมาร์ก

2023/02/14
ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาจาก VIA University College ประเทศเดนมาร์ก ในวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ อาคารบริหาร ที่จะเข้ามาฝึกประส...

กิจกรรมให้ความรู้และแนวปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย

2023/02/14
กิจกรรมให้ความรู้และแนวปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ตามนโยบายของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ภายใต้ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน เพื่อให้ความรู...

โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นปฐมวัย

2023/02/14
บรรยากาศกิจกรรมโครงการกีฬาสีภายในโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นปฐมวัย ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารยิมเนเซียม โร...

Nathtachai Taekwondo Championships ครั้งที่ 1 ประเภท ต่อสู้

2023/02/14
[เด็กเก่งสาธิตองครักษ์]ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนัสวรรณ อินดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1“การแข่งขันเทควันโด Nathtachai Taekwondo Championships ครั้ง...

Nathtachai Taekwondo Championships ครั้งที่ 1 ประเภท ต่อสู้

2023/02/14
 [เด็กเก่งสาธิตองครักษ์] ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุพิชญา อินดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3“การแข่งขันเทควันโด Nathtachai Taekwondo Championships ครั้...

โครงการบูรณาการศาสตร์ดนตรีเพื่อชุมชน ครั้งที่ ๕ งานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

2023/02/14
[เด็กเก่งสาธิตองครักษ์] ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธัชสกรณ์ สาขะจันทร์รางวัลเหรียญทองการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ โครงการบูรณ...

กิจกรรมโครงการกีฬาสีภายในโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ประจำปีการศึกษา 2565

2023/02/14
บรรยากาศกิจกรรมโครงการกีฬาสีภายในโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร...

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos) เข้าศึกษาดูงานในโรงเรียนสาธิต

2023/01/23
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos) เข้าศึกษาดูงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนส...

การสอบสัมภาษณ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

2023/01/23
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

สร้างเสริมธุรกิจพิชิตร้อยล้าน

2023/01/17
กิจกรรม “สร้างเสริมธุรกิจพิชิตร้อยล้าน”รายวิชาภูมิเศรษฐศาสตร์ ม.2 ได้ให้ผู้เรียนต่อยอดธุรกิจด้วยการสร้างแบรนด์สินค้า โลโก้ เเพ็คเกจ และทำสินค้าจริ...

การเตรียมตัวในวันสอบเข้า เพื่อศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566

2023/01/17
ภาพบรรยากาศการเตรียมตัวในวันสอบเข้า เพื่อศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

งานวันเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2566

2023/01/17
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒเข้าร่วมงานวันเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2566“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”ในวันเสาร์ที่ 14 มกรา...

ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชา ศษ 191

2023/01/17
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชา ศษ 191 ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 08:30 น. - 11:00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิจัย พัฒ...

โครงการสาธิตองครักษ์ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพและการกุศล ครั้งที่ 11

2023/01/09
ภาพบรรยากาศและความประทับใจ ในกิจกรรมโครงการสาธิตองครักษ์ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพและการกุศล ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์  ในวันอาทิตย์ที่ ...

ธรรมะสร้างสุข

2023/01/09
ภาพบรรยากาศกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง "ธรรมะสร้างสุข" ประจำปี 2566 วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

ดูงานชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านการออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไทยพวน ประจำปีการศึกษา 2565

2023/01/09
กิจกรรมศึกษาดูงานชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านการออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไทยพวน ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป...

โครงการนักสำรวจน้อย เรียนรู้ชุมชน

2023/01/03
โครงการนักสำรวจน้อย เรียนรู้ชุมชนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ตรง จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ทั้งสถานที่บุคคล อาชีพ และบริบทต่าง ...

[โครงการหนูอยากรู้ผู้ปกครองจัดให้ ประจำปีการศึกษา2565]

2023/01/03
[โครงการหนูอยากรู้ผู้ปกครองจัดให้ ประจำปีการศึกษา2565]เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพในชุมชน โดยเรียนผ่านประสบการณ์จริง และการเรียนรู้แบบร่วมม...

เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

2023/01/03
ผู้บริหารและคณาจารย์จาก National Institute of Physical Education and Sport (NIPES) ประเทศกัมพูชา เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินท...

กิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

2023/01/03
กิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  เรื่องการควบคุมการขยายพันธุ์แมลงวันผลไม้โดยวิธีการฉายรังสี เพื่อลดจำนวนแมล...

โครงการทดสอบพื้นฐานความรู้ (Pre-Test) ประจำปี 2566

2023/01/03
ภาพบรรยากาศโครงการทดสอบพื้นฐานความรู้ (Pre-Test) ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

ปรากฏการณ์ฝนดาวตก ที่ในกลุ่มดาวคนคู่

2023/01/03
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00-21.00 น. สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับอาจารย์สาขาต่างๆและนักเรียนหอพักในโรงเรียนสาธ...

Foreign Langauges Festivals 2022

2022/12/26
Learning a foreign language allows your vision to be exposed to the world society and it can give you more chances of success.เพราะการเรียนภาษาคือก...

2022/12/26
สายศิลป์ครั้งที่ 4 "ปฐมบททศพักตร"วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565สาขาวิจัย และพัฒนาการสอนศิลปะได้ดำเนินการจัดคอนเสิร์ต“ปฐมบททศพักตร์” เดอะมิวสิคคัล(Th...

การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน

2022/12/26
สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม "การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน" ภายใต้โครงการสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565ในวันพุธ...

การประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อนำเสนอหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2566

2022/12/26
การประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อนำเสนอหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2566วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565ผ่านระบบ...

การประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2022/12/26
การประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เพื่อนำเสนอหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปีการศึกษา 2566วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565ณ อาคารหอ...

ตลาดนัดสายศิลป์ ODS Artist Market โครงการสายศิลป์ครั้งที่ 4

2022/12/26
ประมวลภาพกิจกรรมตลาดนัดสายศิลป์ ODS Artist Market โครงการสายศิลป์ครั้งที่ 4 อำนวยการจัดกิจกรรมโดยสาขาวิจัยและพัฒนาการสอนศิลปะวันพฤหัสบดีที่ 24 พศจิ...

โอวาทกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

2022/12/26
อาจารย์ ดร.นวทรัพย์ พิชัยสามารถผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษากล่าวให้โอวาทกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2 ประ...

โครงการสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

2022/12/26
โครงการสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565เนื่องด้วยสาขาวิจัยและพัฒนาการสอนภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ ลานกิ...

รายงานตัวเข้าหอพัก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

2022/12/26
ภาพบรรยากาศนักเรียนรายงานตัวเข้าหอพักโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

“ปฐมบททศพักตร์” เดอะมิวสิคคัล (The origin of 'Thotsakan')

2022/12/26
25 พฤศจิกายน นี้  เตรียมพับเพียบ แห้!!! พับผ้า แห้!!! พบกับ“ปฐมบททศพักตร์” เดอะมิวสิคคัล(The origin of 'Thotsakan')เรื่องราวของทศกัณฐ์ พญายักษ์ แห่...

พิธีบวงสรวงละครเวที "ปฐมบท ทศพักตร์"

2022/12/26
สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนศิลปะได้จัดพิธีบวงสรวงละครเวที "ปฐมบท ทศพักตร์" เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 9.09 น. อันเป็นสิริมงคลแก่นักแสดง และนักด...

Okinawa Prefectural School Division

2022/12/26
คณะทำงานจาก Okinawa Prefectural School Division จากเมืองโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมนักเรียนในโครงการ Exchange Program for Asian Students (EP...

อำลาฝึกประสบการณ์สร้างครูมืออาชีพ

2022/12/14
วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 15.30-16.00 น.ทางโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ได้จัดกิจกรรม อำลาฝึกประสบการณ์สร้างครูมืออาชีพ ณ ห้องประชุมบริหารช...

โครงการนิทรรศการโครงงานระดับชั้นเด็กเล็ก 1-3 ภาคเรียนที่ 1/2565

2022/12/14
โครงการนิทรรศการโครงงานระดับชั้นเด็กเล็ก 1-3 ภาคเรียนที่ 1/2565 เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้นำเสนอโครงงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นำเสนอเป็นนิทาน...

โครงการนิทรรศการโครงงานนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก1-3 ประจำปีการศึกษา 2565

2022/10/03
โครงการนิทรรศการโครงงานนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่1 ให้เด็กๆ นำเสนอรูปแบบโครงงานในรูปแบบต่างอาทิเช่น ...

เกษตรกร น้อยตามรอยพ่อหลวง

2022/10/03
กิจกรรมโครงการ "เกษตรกร น้อยตามรอยพ่อหลวง" เด็กเล็ก 1 และเด็กเล็ก 2 ดำนาแปลงนาสาธิต ด้านหลังอาคารเรียนปฐมวัย ณ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ เมื่อวันศ...

ธรรมะสร้างสุข

2022/10/03
ภาพบรรยากาศกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง "ธรรมะสร้างสุข" ประจำปี 2565 พระสงฆ์จำนวน 3 รูป วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์#...

ODS on stage : Road to Piboonbumpen Games

2022/10/03
Play and Learn = Plearn (เพลิน) กับกิจกรรม “ODS on stage : Road to Piboonbumpen Games ฉลองปิดเทอม ต้อนรับนักกีฬาสาธิต” ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ...

ประชุมรับฟังแนวทางการปฏิบัติในช่วงเก็บตัว และเข้าค่ายฝึกซ้อมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 45 พิบูลบำเพ็ญเกมส์

2022/10/03
ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟังแนวทางการปฏิบัติในช่วงเก็บตัว และเข้าค่ายฝึกซ้อมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 45 พิบูลบำเพ็ญเกมส์ ในวันจันทร์ที่ 26 ...

ตลาดนัด ODS PLAZA อายุน้อยร้อยล้าน

2022/10/03
[ ตลาดนัด ODS PLAZA อายุน้อยร้อยล้าน ]ประมวลภาพกิจกรรมตลาดนัด ODS PLAZA อายุน้อยร้อยล้านธีมงานวัด ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4จัดขึ้นในวัน...

เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

2022/10/03
นักเรียนวงโยธวาทิตและวงดนตรีไทยจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต องครักษ์ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทส...

เกษตรกรน้อย ตามรอยพ่อหลวง

2022/10/03
[ โครงการ "เกษตรกรน้อย ตามรอยพ่อหลวง" (ต้นไม้) ] เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่กระตุ้นและเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือกระทำอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจ...

งานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 73 ปี

2022/09/19
ผู้บริหารสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา เข้าร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 73 ปี เมื่อวันที่ 1...

กิจกรรมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ นำหลักการสอนเชิงทฤษฎี ประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน "ช่อม่วง ช่อใจ"

2022/09/19
กิจกรรมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ นำหลักการสอนเชิงทฤษฎี ประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน"ช่อม่วง ช่อใจ"การประกอบอาหาร (ประเภ...

กิจกรรม "แตงโมหมุนติ้ว"

2022/09/19
กิจกรรม "แตงโมหมุนติ้ว" เป็นกิจกรรมโครงงานที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้เรื่องพืช ตามสิ่งที่เด็กๆ สนใจ ในระดับชั้นเด็กเล็ก 1 หัวข้อโครงงานเรื่อง "แ...

กิจกรรม​ Pineapple Cake

2022/09/19
กิจกรรม​ Pineapple Cake เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโครงงานเรื่องสับปะรดที่เด็ก ๆ สนใจอยากเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเสริมสร้างประสบการณ์โดยผ่...

ODS ปล่อยของ x ODSMARKET

2022/09/12
[ODS ปล่อยของ x ODSMARKET]ภาพบรรยากาศกิจกรรม ODS ปล่อยของ และ ODSMARKET ประจำเดือนกันยายน ภายใต้แนวคิดในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและความสน...

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

2022/09/12
[[ในยุคที่ความเก่งอย่างเดียว ไม่เพียงพอ แต่ต้องสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี]]  ถึงเวลาที่นักเรียนจะต้องรู้จักทักษะแห่งโลกอนาคตที่สำคัญ “ไม่มีไม่ได...

ศึกษาดูงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

2022/09/12
ประมวลภาพการต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึ...

พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12

2022/09/05
พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12กิจกรรมพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12 เ...

วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ สู่นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

2022/09/01
ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565"วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ สู่นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม"จัดโดย สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์...

ประมวลภาพบรรยากาศประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

2022/09/01
ประมวลภาพบรรยากาศประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์และรับผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1 ...

ภาพบรรยากาศ ในงาน The 1st Concert Road to Successful Thanks to our supporter.

2022/09/01
ภาพบรรยากาศ ในงาน 🏅🎺🎷🥁The 1st Concert Road to Successful Thanks to our supporter..โดยวงดุริยางค์เครื่องลมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อง...

ทดลองใช้งานและปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี

2022/09/01
ดร.ภัทริน โมรา อาจารย์พิเศษจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เข้าทดลองใช้งานและปฏิบัติกา...

การทดลองปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) เรื่องการยืดของสปริงและการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก

2022/09/01
ภาพบรรยากาศการทดลองปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) เรื่องการยืดของสปริงและการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5...

ศึกษาเยี่ยมชมการใช้งานเครื่องมือและทดลองใช้เครื่องมือวัดสายอากาศ

2022/09/01
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.พิชญา ชัยปัญญา อาจารย์พิเศษจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 แผนการเรียนวิศวกรรมศาส...

โครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565

2022/09/01
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางภาษาอย่างหลากหลายและทำกิจกรรมทางภาษาที่ประยุกต์ใช้ได้ในชี...

ประมวลภาพกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา

2022/08/14
ประมวลภาพกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา

สนุกสนาน ได้ความรู้ ปลูกจิตสำนึก

2022/08/14
🐳🦉⭐️🦌🐕 “สนุกสนาน ได้ความรู้  ปลูกจิตสำนึก” 🐳🦉⭐️🦌🐕[ โครงการส่งเสริมความรู้เเละปลูกจิตสำนึกด้วยการลดและเเยกขยะ ]  จัดโดย กองทุนพัฒนาสื่อ มูลนิธิคุณ ศ...

กิจกรรมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2022/08/14
[กิจกรรมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม]วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีไหว้ครูโขนและดนตรีไทย ณ โรงเรียนเต...

กิจกรรมประกวดการทำอาหารและเครื่องดื่ม ในหัวข้อการทำอาหารเพื่อแม่

2022/08/14
🥘🤰🏻👩🏻‍🍳 กิจกรรมประกวดการทำอาหารและเครื่องดื่ม ในหัวข้อการทำอาหารเพื่อแม่ 🥘🤰🏻👩🏻‍🍳โดยกำหนดวัตถุดิบของอาหารคือ 🍌 กล้วย คิง ฟรุทส์ (King fruits) และ 🍾 ...

กิจกรรม "ธรรมะสร้างสุข" ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2565

2022/08/14
[ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม]สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษาโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ได้จัดกิจกรรม "ธรรมะสร้างสุข" ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2...

ประมวลภาพโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2022/08/14
📷 📷 [ ประมวลภาพโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ] 📷 📷“กิจกรรมหลักโภชนาการและคุณค่าทางโภชนาการของ...

ประมวลภาพโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2022/08/14
📷 📷 [ ประมวลภาพโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ] 📷 📷“กิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพผู้สอนในรายวิชากา...

ประมวลภาพโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2022/08/14
📷 📷 [ ประมวลภาพโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ] 📷 📷“กิจกรรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเร...

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Appication กับการจัดการเรียนการสอนดนตรี" พัฒนาการสอนศิลปะ

2022/08/14
สาขาวิจัย และพัฒนาการสอนศิลปะได้ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Appication กับการจัดการเรียนการสอนดนตรี"ในวันที่ 23...

โครงการ “บริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ” โดย สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์

2022/08/14
โครงการ “บริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ”  โดย สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ ได้จัดการอบรมในหัวข้อ เรื่อง “การใช้เว็บไซต์และ...

บริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2022/08/14
โครงการ “บริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ”  โดย สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมทักษะ...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

2022/08/14
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพร...

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรม "ธรรมะสร้างสุข" ประจำปีการศึกษา 2565

2022/08/14
ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษาโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ได้จัดกิจกรรม "ธรรมะสร้างสุข" ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารอเนก...

ภาพบรรยากาศโครงการกิจกรรมตลาดนัดวัฒนธรรมจีน จัดโดยสาขาวิจัยและพัฒนาการสอนภาษาต่างประเทศ

2022/08/14
“不要等在机会,而要创造机会” อย่ารอคอยโอกาส แต่จงสร้างโอกาส“กิจกรรม”ทำให้เรา ทำงานเป็น(อย่างมืออาชีพ)วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะอาชีพของนักเรียน ต...

การจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการจัดการเรียนการสอน อาจารย์จาก Tsing Hua University

2022/08/14
คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา ร่วมกับอาจารย์จาก Tsing Hua University กำหนดจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทาบันทึกข้อต...

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

2022/08/14
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนโดย อาจารย์จากสาขาวิจัยและพัฒนาการสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ณ โรงเรียนวัดดอนยอ จ...

ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2565

2022/08/14
ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2565 โดยสาขาวิจัยและพัฒนาการสอนภาษาไทย สถาบันสิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา ณ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิก...

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม กองลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2565

2022/08/14
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม กองลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วั...

กิจกรรมแห่เทียนและหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565

2022/08/14
คณะผู้บริหารคณาจารย์และนักเรียน เข้าร่วม กิจกรรมแห่เทียนและหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ วัดอำภาศิริวงศ์ ต.คลองใหญ่ ...

โบว์ลิ่งการกุศล

2022/08/14
ภาพบรรยากาศความสนุกสนานในการแข่งขัน “โบว์ลิ่งการกุศล” เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์” ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2...

กิจกรรมวันไหว้ครู

2022/08/14
“ณ แห่งนี้ มีศิษย์ ที่ใฝ่รู้มีคุณครู ผู้ประสาท การศึกษา ขอท่านโปรด ประสิทธิ์ วิทยา น้อมวันทา ฝากกายา เป็นศิษย์ครู”ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และส...

โครงการความร่วมมือพัฒนาวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสาธิต กับ ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดการเรียนการสอนวิทยศาสตร์ระดับโลก โดย Prof. Dr. Rudolf Herbers

2022/08/14
โครงการความร่วมมือพัฒนาวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ กับ ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดการเรียนการสอนวิทยศาสตร์ระดับโลก ...

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 “การเขียนผลงานเพื่อขอเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายปฏิบัติการ”

2022/08/14
ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 “การเขียนผลงานเพื่อขอเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายปฏิบัติ...

กิจกรรมโค้งสุดท้าย ก่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

2022/08/14
กิจกรรมโค้งสุดท้าย ก่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยผู้ลงสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ทั้ง 2 พรรค ได้แก่ พรรคพี...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

2022/08/14
พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทย...

โครงการอบรม เรื่อง “การเขียนผลงานการสอน เพื่อเลื่อนตำแหน่งระดับสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต” รุ่นที่ 3

2022/08/14
ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษาจัดทำโครงการอบรม เรื่อง “การเขียนผลงานการสอน เพื่อเลื่อนตำแหน่งระ...

ภาพบรรยากาศการอบรมภายใต้หัวข้อ “การป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับเด็ก”

2022/08/14
ภาพบรรยากาศการอบรมภายใต้หัวข้อ “การป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับเด็ก” โดยวิทยากรจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มศว องครัก...

พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 "ใจรักพันผูก ลูกสีเทาม่วง"

2022/08/14
พิธีปัจฉิมนิเทศ  ประจำปีการศึกษา 2564  "ใจรักพันผูก ลูกสีเทาม่วง" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการ...

คณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมแนวทางความร่วมมือ และประชาสัมพันธ์หลักสูตร และพันธกิจคณะเภสัชศาสตร์

2022/08/14
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมแนวทางความร่วมมือ และประชาสัมพันธ์หลักสูตร และพันธก...

ประมวลภาพกิจกรรมการรายงานตัวเข้าพัก หอพักโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

2022/08/14
🏚🏫 ประมวลภาพกิจกรรมการรายงานตัวเข้าพักหอพักโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 🏚🏫 ในวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 15.00 น....

ประมวลภาพกิจกรรมมอบตัวนักเรียน การซื้อเครื่องแบบนักเรียน และซื้ออุปกรณ์การเรียน นักเรียนใหม่รอบ 2 ปีการศึกษา 2565

2022/08/14
👕👔 ประมวลภาพกิจกรรมมอบตัวนักเรียน การซื้อเครื่องแบบนักเรียน และซื้ออุปกรณ์การเรียน นักเรียนใหม่รอบ 2 ปีการศึกษา 2565 👗👕ณ ลาน B อาคารมัธยม โรงเรียนส...

คณะผู้บริหาร และคณาจารย์โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนตามแนวพหุปัญญา

2022/08/14
คณะผู้บริหาร และคณาจารย์โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนตามแนวพหุปัญญา ในว...

กิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำสภานักเรียน (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2565

2022/08/14
📸 📸 [ ประมวลภาพบรรยากาศ ] 📸 📸กิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำสภานักเรียน (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนส...

งานวิชาการ งานแนะแนว ร่วมกับสาขาฯ ศิลปะ (ค่ายสามศิลป์ สานฝัน ปั้นเด็กศิลป์) และคณิตศาสตร์ (ค่ายเรียนรู้เป็นวิศวกร) โครงการค่ายวิชาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

2022/08/14
วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565  งานวิชาการ งานแนะแนว ร่วมกับสาขาฯ ศิลปะ (ค่ายสามศิลป์ สานฝัน ปั้นเด็กศิลป์) และคณิตศาสตร์ (ค่ายเรียนรู้เป็นวิศวกร) โครงก...

ภาพบรรยากาศกิจกรรมและการทำบุญถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี

2022/08/14
ภาพบรรยากาศกิจกรรมและการทำบุญถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ...

โครงการวันสถาปนาสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา ครบรอบ10ปี

2022/08/14
⭐️ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา🤝🏻 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวันสถาปนาสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา ครบรอบ10ปี ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 ตั้ง...

งานวิชาการ งานแนะแนว ร่วมกับสาขาฯ วิทยาศาาตร์ และ สาขาฯ ภาษาต่างประเทศ ได้จัดโครงการค่ายส่งเสริมศักยภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

2022/08/14
วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565  งานวิชาการ งานแนะแนว ร่วมกับสาขาฯ วิทยาศาาตร์ และ สาขาฯ ภาษาต่างประเทศ ได้จัดโครงการค่ายส่งเสริมศักยภาพนักเรียนประจำปีก...

ภาพบรรยากาศการบรรยายพิเศษโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

2022/08/14
ภาพบรรยากาศการบรรยายพิเศษโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา ภายใต้หัวข้อ "หลักการบริหารตนเอง เพื่อการทำงานอย่าง...

ประมวลภาพบรรยากาศการเข้ารับวัคซีนของนักเรียนอายุ 5 ปี - ไม่เกิน 12 ปี

2022/08/14
📸👦🏻👧🏻 ประมวลภาพบรรยากาศการเข้ารับวัคซีนของนักเรียนอายุ 5 ปี - ไม่เกิน 12 ปี ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00-12.00 น. : สำหรับนักเรียนระด...

ภาพบรรยากาศการเปิดภาคเรียนแบบ onsite วันแรกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ตามการรักษามาตรการควบคุมเชื้อไวรัส Covid-19

2022/08/14
ภาพบรรยากาศการเปิดภาคเรียนแบบ onsite วันแรกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ตามการรักษามาตรการควบคุมเชื้อไวรัส Covid-19

เตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย ในการเปิดภาคเรียน

2022/08/14
วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลองครักษ์ ในการตรวจ Covid-19 ด้ว...

โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ พร้อมแล้ว สำหรับต้อนรับการกลับมาเรียนแบบ Onsite ของนักเรียนทชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5

2022/08/14
🏫👩👨 โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ พร้อมแล้ว สำหรับต้อนรับการกลับมาเรียนแบบ Onsite ของนักเรียนทชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 🏫👩👨🏫 ทางโรงเรียนได้เตรียมทำความส...

โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ พร้อมแล้ว สำหรับต้อนรับการกลับมาเรียนแบบ Onsite ของนักเรียนทชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5

2022/08/14
🏫👩👨 โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ พร้อมแล้ว สำหรับต้อนรับการกลับมาเรียนแบบ Onsite ของนักเรียนทชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 🏫👩👨🏫 ทางโรงเรียนได้เตรียมทำความส...

ประมวลภาพกิจกรรม SWU Med Talk 2022

2022/08/14
📸🥼ประมวลภาพกิจกรรม SWU Med Talk 2022 🩺👩🏻‍⚕️ค่ายแนะแนว สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ...

ภาพบรรยากาศทดสอบความพร้อมทางการเรียน

2022/08/14
🏫📷 ประมวลภาพบรรยากาศทดสอบความพร้อมทางการเรียน (สอบข้อเขียน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2565 (นักเรียนทุนความสามารถพิเศษทางวิทยาศาส...

อบรมบรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรปลุกพลังความคิดเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

2022/08/14
ในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวินัยนักเรียน  ดำเนินการจัดอบรมบรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรปลุกพลังความคิดเพื่อพัฒนาทักษะที่จ...

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563

2022/08/14
ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยคณะนักเรียนวงดุริยางค์เครื่องลมโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ร่ว...

คณะทำงานจากเทศบาลเมืองสุรินทร์ เข้าร่วมศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการศึกษาของโรงเรียน

2022/08/14
คณะทำงานจากเทศบาลเมืองสุรินทร์ เข้าร่วมศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการศึกษาของโรงเรียน พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน...

พิธีวางพวงมาลา และทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

2022/08/14
วันศุกร์ที่  3 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พัฒนา  และสาธิตการศึกษา  พร้อมด้วย  นายกสมาคมผู้ปกครองและครู  คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสมาคมฯ คณาจ...

คณะทำงานจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการศึกษาของโรงเรียน

2022/08/14
คณะทำงานจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการศึกษาของโรงเรียน พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน...

นักเรียนแผนการเรียน Med-Eng แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโรงเรียน Kyuyo Senior High School

2021/11/19
นักเรียนแผนการเรียน Med-Eng แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโรงเรียน Kyuyo Senior High School และทำความรู้จักกับนักเรียน เพื่อไปสู่การพัฒนาความร่วมมือด้านวิทย...

การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ Startup

2021/08/04
สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนการงานอาชีพ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ Startup ผ่านมุมมอง Business Model ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย GOOGLE CLASSROOM”

2021/08/04
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย GOOGLE CLASSROOM”วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564การประชุมแบบเรียลไทม์ โดย GOOGLE (GOOGLE M...

ไกลแค่ไหน ความห่วงใยก็ไปถึง [กิจกรรมผู้ปกครองพบอาจารย์ประจำชั้นออนไลน์]

2021/07/08
😍🙏 ไกลแค่ไหน ความห่วงใยก็ไปถึง 🥰😘[กิจกรรมผู้ปกครองพบอาจารย์ประจำชั้นออนไลน์]    โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ จัดกิจกรรมผู้ปกครองพบอาจารย์ประจำชั้นออน...

บรรยากาศการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2564

2021/05/31
ภาพบรรยากาศการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ DRIVE THRU ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

โครงการรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก 1-2 ปีการศึกษา 2564

2021/05/01
[ภาพบรรยากาศโครงการรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก 1-2 ปีการศึกษา 2564]ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร...

การทดสอบและประเมินความพร้อมทางการเรียนเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นเด็กเล็ก 1 และ 2

2021/05/01
ภาพบรรยากาศการทดสอบและประเมินความพร้อมทางการเรียนเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นเด็กเล็ก 1 และ 2 ในวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนสา...

โครงการรับสมัครเด็กเล็กระดับชั้นเด็กเล็ก 1 และ เด็กเล็ก 2 ปีการศึกษา 2564

2021/05/01
ภาพบรรยากาศโครงการรับสมัครเด็กเล็กระดับชั้นเด็กเล็ก 1 และ เด็กเล็ก 2 ปีการศึกษา 2564 และ โครงการการทดสอบและปรเมินความพร้อมทางการเรียนเพื่อพิจารณานั...

พิธีปัจฉิมนิเทศ และบายศรี ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

2021/05/01
พิธีปัจฉิมนิเทศ และบายศรี ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2563  เพื่ออวยพรและสร้างกำลังใจในการ...

วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 9 ปี สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิต การศึกษา

2021/05/01
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์   พร้อมใจกันร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  เพื...

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

2021/05/01
ในรูปแบบกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมทักษะการคิดสู่เยาวชนในชุมชนทางการศึกษา ด้วยกิจกรรมฐานการเรียนรู้แบบ Active Learning” วันที่ 30 มีนาคม...

เสริมความรู้ สร้างประสบการณ์

2021/04/29
รายวิชา อาหารว่างและเครื่องดื่ม นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาสู่ผู้ประกอบการร้านคาเฟ่ ณ ร้าน Fair Fae Cafe (แฟร...

กิจกรรม ODS ปล่อยของ ซีซั่น 2

2021/04/29
"มืออาชีพทุกคน ล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากการเป็น มือสมัครเล่นทั้งสิ้น"ผ่านไปได้ด้วยดีกับกิจกรรม ODS ปล่อยของ ซีซั่น 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แ...

โครงการนิทรรศการระดับชั้นเด็กเล็กครั้งงที่ 2 ประจำปีการศึกษา2563

2021/04/29
โครงการนิทรรศการระดับชั้นเด็กเล็กครั้งงที่ 2 ประจำปีการศึกษา2563 Project Based Learning จัดขึ้นเพื่อสรุปความคิดรวบยอดในการเรียนรู้ของเด็กๆ โดยจัดกิ...

โครงการสัมมนาเพื่อทบทวน และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568)

2021/04/29
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา จัดโครงการสัมมนาเพื่อทบทวน และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) ระหว่างวันที่ 20-21 ...

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2564 (ฝ่ายมัธยมและฝ่ายประถม)

2021/04/29
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2564 (ฝ่ายมัธยมและฝ่ายประถม) ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เพื่อให้นักเรียนได้...

กิจกรรมเดิน-วิ่ง Run For Health ครั้งที่ 9

2021/04/29
          ขอเชิญนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง Run For Health ครั้งที่ 9 ในรูปแบบ   (Virtual Run) ระหว่างวันที่ 20-28 มีนาคม 2564ในปี...

โครงการออกแบบลวดลายกระเป๋านักเรียน ประจำปีการศึกษา2564

2021/04/29
สาขาวิจัยและสาธิตการสอนศิลปะได้ดำเนินการจัดโครงการออกแบบลวดลายกระเป๋านักเรียน ประจำปีการศึกษา2564โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์รุ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการตัดสินใจเลือกอาชีพ

2021/04/29
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โดยกลุ่มงานแนะแนว ร่วมกับสาขาวิจัยและพัฒนาการสอนภาษาต่างประเทศจัดโครงการบริการวิชาการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ...

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ในกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6

2021/04/29
โรงเรียนปราจีนกัลยาณีให้เกียรติเชิญอาจารย์ในสาขาวิจัยและพัฒนาการสอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาการเรียนการสอนแล...

โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนสำหรับนักเรียนทวิภาษา

2021/04/29
ประมวลภาพโครงการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนสำหรับนักเรียนทวิภาษา เพื่อส่งเสริมความสามารถทางด้านวิชาการให้กับนักเรียนโครงการทวิภาษา โดยเป็นการสอนเสริ...

การเรียนรู้ เสริมทักษะ เชิงปฏิบัติโดยวิทยาการผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งขนม

2021/04/29
กิจกรรมการเรียนรู้ เสริมทักษะ เชิงปฏิบัติโดยวิทยาการผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งขนม คุณบุญมี  สงวนทอง (นักออกแบบผลิตภัณฑ์แบรนดังของประเทศไทย) ให้ความร...

กิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

2021/04/29
ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนสาธิตมหา...

กิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นเด็กเล็ก 6 มีนาคม 2564

2021/04/29
ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นเด็กเล็ก ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริน...

กิจกรรมการหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

2021/04/29
กิจกรรมการหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ได้เริ่มต้นขึ้นในสัปดาห์นี้ โดยให้นักเรี...

โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2021/04/29
รวมภาพโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 15 มี...

บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเน้นการรักษามาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค covid-19

2021/04/29
ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่การเรียนแบบ Onsite ที่โรงเรียน ซึ่งเป็นการเรียนวันแรกในระบบคู่ขนาน ที่โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ทั้งนี้ การบรรยากาศการจ...

การจับสลากเพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2021/04/29
ประมวลภาพบรรยากาศ การจับสลากเพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

ทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคทุกพื้นที่ในโรงเรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน

2021/04/29
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ พร้อมแล้ว สำหรับต้อนรับการกลับมาเรียนแบบ Onsite ของนักเรียนทุกคน ทางโรงเรียนได้เตรียมทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคทุกพ...

โครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

2021/04/29
บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี ประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ เพื่อวางแผนการวางโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการ...

ความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยกับศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา

2021/04/29
ท่านพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ได้เข้า...

การปฐมนิเทศออนไลน์ รายวิชา ศษ191 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

2021/01/08
การปฐมนิเทศออนไลน์ รายวิชา ศษ191 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์...

เรียนรู้ออนไลน์ ห่างไกล Covid-19

2021/01/07
โอกาสการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ส่งเสริมอัตลักษณ์เด็กสาธิต มศว องครักษ์ ในด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และความพร้อมในการเตรีย...

โครงการ"ผู้ปกครองอาสาสานฝันอาชีพในฝันของหนู"

2021/01/07
สาขาวิจัยและสาธิตการสอนปฐมวัย เชิญ คุณพรรัตน์ ไกรลพ ผู้ปกครองอาสา ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำขนมและสอนทำบลูเบอรี่ชีสพาย และ คุณวสุวัสน์ เมฆอั...

กิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาและปฏิบัติการทางการพยาบาล

2021/01/07
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาและปฏิบัติการทางการพยาบาลในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม...

หนูน้อยรักสุขภาพฟัน

2021/01/07
สาขาวิจัยและสาธิตการสอนปฐมวัย เชิญ ทันตแพทย์หญิงวัชราวดี หุ่นวิจิตรและทันตแพทย์กนกสิทธิ์ จันทวัชรากร ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟันสำ...

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2563

2021/01/07
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยวันที่ 25 พฤศจิกายน...

โครงการ"ผู้ปกครองอาสาสานฝันอาชีพในฝันของหนู"

2021/01/07
โครงการ"ผู้ปกครองอาสาสานฝันอาชีพในฝันของหนู"สาขาวิจัยและสาธิตการสอนปฐมวัย เชิญ คุณทัศวรรณ์ ส่งจันทร์ ผู้ปกครองอาสาระดับชั้นเด็กเล็ก ให้ความรู้เบื้อ...

ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน (ฝ่ายมัธยม) 2563

2021/01/06
ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน (ฝ่ายมัธยม) 2563โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน (ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ประจำปีการศึกษา 2563โดยมี...

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลสำหรับเยาวชนเจเนอเรชั่น Z

2021/01/06
คณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม จัดโครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลสำหรับเยาวชนเจเนอเรชั่น Z...

คณะนักเรียนวงดุริยางค์โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

2021/01/06
คณะนักเรียนวงดุริยางค์โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ได้รับเกียรตินำบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา เข้าสู่อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเฝ้ารับเสด็...

ยินดีต้อนรับเปิดเทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2563

2021/01/06
ยินดีต้อนรับเปิดเทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2563[เราจะไม่ทำให้เด็กสักคนล้มเหลว]บรรยากาศสุดอบอุ่น ของการเปิดภาคเรียนที่ 2 วันเเรก โดยท่านผู้บริหารพบปะพูดคุ...