Go to Top
หมวดหมู่.

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

Tag : ทั้งหมด

นักเรียนแผนการเรียน Med-Eng แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโรงเรียน Kyuyo Senior High School

2021/11/19
นักเรียนแผนการเรียน Med-Eng แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโรงเรียน Kyuyo Senior High School และทำความรู้จักกับนักเรียน เพื่อไปสู่การพัฒนาความร่วมมือด้านวิทย...

การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ Startup

2021/08/04
สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนการงานอาชีพ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ Startup ผ่านมุมมอง Business Model ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย GOOGLE CLASSROOM”

2021/08/04
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย GOOGLE CLASSROOM”วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564การประชุมแบบเรียลไทม์ โดย GOOGLE (GOOGLE M...

ไกลแค่ไหน ความห่วงใยก็ไปถึง [กิจกรรมผู้ปกครองพบอาจารย์ประจำชั้นออนไลน์]

2021/07/08
😍🙏 ไกลแค่ไหน ความห่วงใยก็ไปถึง 🥰😘[กิจกรรมผู้ปกครองพบอาจารย์ประจำชั้นออนไลน์]    โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ จัดกิจกรรมผู้ปกครองพบอาจารย์ประจำชั้นออน...

บรรยากาศการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2564

2021/05/31
ภาพบรรยากาศการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ DRIVE THRU ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

โครงการรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก 1-2 ปีการศึกษา 2564

2021/05/01
[ภาพบรรยากาศโครงการรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก 1-2 ปีการศึกษา 2564]ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร...

การทดสอบและประเมินความพร้อมทางการเรียนเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นเด็กเล็ก 1 และ 2

2021/05/01
ภาพบรรยากาศการทดสอบและประเมินความพร้อมทางการเรียนเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นเด็กเล็ก 1 และ 2 ในวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนสา...

โครงการรับสมัครเด็กเล็กระดับชั้นเด็กเล็ก 1 และ เด็กเล็ก 2 ปีการศึกษา 2564

2021/05/01
ภาพบรรยากาศโครงการรับสมัครเด็กเล็กระดับชั้นเด็กเล็ก 1 และ เด็กเล็ก 2 ปีการศึกษา 2564 และ โครงการการทดสอบและปรเมินความพร้อมทางการเรียนเพื่อพิจารณานั...

พิธีปัจฉิมนิเทศ และบายศรี ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

2021/05/01
พิธีปัจฉิมนิเทศ และบายศรี ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2563  เพื่ออวยพรและสร้างกำลังใจในการ...

วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 9 ปี สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิต การศึกษา

2021/05/01
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์   พร้อมใจกันร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  เพื...

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

2021/05/01
ในรูปแบบกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมทักษะการคิดสู่เยาวชนในชุมชนทางการศึกษา ด้วยกิจกรรมฐานการเรียนรู้แบบ Active Learning” วันที่ 30 มีนาคม...

เสริมความรู้ สร้างประสบการณ์

2021/04/29
รายวิชา อาหารว่างและเครื่องดื่ม นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาสู่ผู้ประกอบการร้านคาเฟ่ ณ ร้าน Fair Fae Cafe (แฟร...

กิจกรรม ODS ปล่อยของ ซีซั่น 2

2021/04/29
"มืออาชีพทุกคน ล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากการเป็น มือสมัครเล่นทั้งสิ้น"ผ่านไปได้ด้วยดีกับกิจกรรม ODS ปล่อยของ ซีซั่น 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แ...

โครงการนิทรรศการระดับชั้นเด็กเล็กครั้งงที่ 2 ประจำปีการศึกษา2563

2021/04/29
โครงการนิทรรศการระดับชั้นเด็กเล็กครั้งงที่ 2 ประจำปีการศึกษา2563 Project Based Learning จัดขึ้นเพื่อสรุปความคิดรวบยอดในการเรียนรู้ของเด็กๆ โดยจัดกิ...

โครงการสัมมนาเพื่อทบทวน และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568)

2021/04/29
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา จัดโครงการสัมมนาเพื่อทบทวน และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) ระหว่างวันที่ 20-21 ...

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2564 (ฝ่ายมัธยมและฝ่ายประถม)

2021/04/29
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2564 (ฝ่ายมัธยมและฝ่ายประถม) ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เพื่อให้นักเรียนได้...

กิจกรรมเดิน-วิ่ง Run For Health ครั้งที่ 9

2021/04/29
          ขอเชิญนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง Run For Health ครั้งที่ 9 ในรูปแบบ   (Virtual Run) ระหว่างวันที่ 20-28 มีนาคม 2564ในปี...

โครงการออกแบบลวดลายกระเป๋านักเรียน ประจำปีการศึกษา2564

2021/04/29
สาขาวิจัยและสาธิตการสอนศิลปะได้ดำเนินการจัดโครงการออกแบบลวดลายกระเป๋านักเรียน ประจำปีการศึกษา2564โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์รุ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการตัดสินใจเลือกอาชีพ

2021/04/29
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โดยกลุ่มงานแนะแนว ร่วมกับสาขาวิจัยและพัฒนาการสอนภาษาต่างประเทศจัดโครงการบริการวิชาการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ...

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ในกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6

2021/04/29
โรงเรียนปราจีนกัลยาณีให้เกียรติเชิญอาจารย์ในสาขาวิจัยและพัฒนาการสอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาการเรียนการสอนแล...

โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนสำหรับนักเรียนทวิภาษา

2021/04/29
ประมวลภาพโครงการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนสำหรับนักเรียนทวิภาษา เพื่อส่งเสริมความสามารถทางด้านวิชาการให้กับนักเรียนโครงการทวิภาษา โดยเป็นการสอนเสริ...

การเรียนรู้ เสริมทักษะ เชิงปฏิบัติโดยวิทยาการผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งขนม

2021/04/29
กิจกรรมการเรียนรู้ เสริมทักษะ เชิงปฏิบัติโดยวิทยาการผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งขนม คุณบุญมี  สงวนทอง (นักออกแบบผลิตภัณฑ์แบรนดังของประเทศไทย) ให้ความร...

กิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

2021/04/29
ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนสาธิตมหา...

กิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นเด็กเล็ก 6 มีนาคม 2564

2021/04/29
ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นเด็กเล็ก ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริน...

กิจกรรมการหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

2021/04/29
กิจกรรมการหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ได้เริ่มต้นขึ้นในสัปดาห์นี้ โดยให้นักเรี...

โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2021/04/29
รวมภาพโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 15 มี...

บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเน้นการรักษามาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค covid-19

2021/04/29
ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่การเรียนแบบ Onsite ที่โรงเรียน ซึ่งเป็นการเรียนวันแรกในระบบคู่ขนาน ที่โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ทั้งนี้ การบรรยากาศการจ...

การจับสลากเพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2021/04/29
ประมวลภาพบรรยากาศ การจับสลากเพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

ทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคทุกพื้นที่ในโรงเรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน

2021/04/29
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ พร้อมแล้ว สำหรับต้อนรับการกลับมาเรียนแบบ Onsite ของนักเรียนทุกคน ทางโรงเรียนได้เตรียมทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคทุกพ...

โครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

2021/04/29
บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี ประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ เพื่อวางแผนการวางโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการ...

ความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยกับศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา

2021/04/29
ท่านพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ได้เข้า...

การปฐมนิเทศออนไลน์ รายวิชา ศษ191 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

2021/01/08
การปฐมนิเทศออนไลน์ รายวิชา ศษ191 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์...

เรียนรู้ออนไลน์ ห่างไกล Covid-19

2021/01/07
โอกาสการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ส่งเสริมอัตลักษณ์เด็กสาธิต มศว องครักษ์ ในด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และความพร้อมในการเตรีย...

โครงการ"ผู้ปกครองอาสาสานฝันอาชีพในฝันของหนู"

2021/01/07
สาขาวิจัยและสาธิตการสอนปฐมวัย เชิญ คุณพรรัตน์ ไกรลพ ผู้ปกครองอาสา ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำขนมและสอนทำบลูเบอรี่ชีสพาย และ คุณวสุวัสน์ เมฆอั...

กิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาและปฏิบัติการทางการพยาบาล

2021/01/07
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาและปฏิบัติการทางการพยาบาลในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม...

หนูน้อยรักสุขภาพฟัน

2021/01/07
สาขาวิจัยและสาธิตการสอนปฐมวัย เชิญ ทันตแพทย์หญิงวัชราวดี หุ่นวิจิตรและทันตแพทย์กนกสิทธิ์ จันทวัชรากร ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟันสำ...

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2563

2021/01/07
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยวันที่ 25 พฤศจิกายน...

โครงการ"ผู้ปกครองอาสาสานฝันอาชีพในฝันของหนู"

2021/01/07
โครงการ"ผู้ปกครองอาสาสานฝันอาชีพในฝันของหนู"สาขาวิจัยและสาธิตการสอนปฐมวัย เชิญ คุณทัศวรรณ์ ส่งจันทร์ ผู้ปกครองอาสาระดับชั้นเด็กเล็ก ให้ความรู้เบื้อ...

ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน (ฝ่ายมัธยม) 2563

2021/01/06
ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน (ฝ่ายมัธยม) 2563โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน (ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ประจำปีการศึกษา 2563โดยมี...

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลสำหรับเยาวชนเจเนอเรชั่น Z

2021/01/06
คณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม จัดโครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลสำหรับเยาวชนเจเนอเรชั่น Z...

คณะนักเรียนวงดุริยางค์โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

2021/01/06
คณะนักเรียนวงดุริยางค์โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ได้รับเกียรตินำบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา เข้าสู่อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเฝ้ารับเสด็...

ยินดีต้อนรับเปิดเทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2563

2021/01/06
ยินดีต้อนรับเปิดเทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2563[เราจะไม่ทำให้เด็กสักคนล้มเหลว]บรรยากาศสุดอบอุ่น ของการเปิดภาคเรียนที่ 2 วันเเรก โดยท่านผู้บริหารพบปะพูดคุ...