Go to Top

ประถมศึกษา


อัตลักษณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 "จุดประกายการศึกษาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน"

วิสัยทัศน์
     จัดการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีมาตรฐาน มุ่งบ่มเพาะจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์และนักนวัตกรรมที่มีจิตสาธารณะและเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พันธกิจ (Mission)
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. จัดการศึกษาเพื่อผลิตผู้เรียนที่เป็นนักนวัตกรรมและนักวิจัย
3. สร้างผู้เรียนให้เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักนวัตกรรม  สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายนอกสถานศึกษา
4. วิจัยและพัฒนารูปการการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และเผยแพร่ความรู้ทางด้านการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

เป้าประสงค์ (Objectives)
1. มุ่งจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตั้งแต่ระดับปฐมวัย  จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อตอบสนองอัตลักษณ์ของสถาบัน
2. จัดให้มีห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ลํ้าสมัย เปิดให้บริการแก่นักเรียนเพื่อทำ งานวิจัย
3. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะที่สำคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางเทคโนโลยี
4. มุ่งพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และ การจัดการ ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจโดยใช้เทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์
1. สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ
2. การยกระดับคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะสูง ทันสมัย เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ และมีธรรมาภิบาล

มัธยมศึกษา


อัตลักษณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
"จุดประกายการศึกษาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน"
 
วิสัยทัศน์
     จัดการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีมาตรฐาน มุ่งบ่มเพาะจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์และนักนวัตกรรมที่มีจิตสาธารณะและเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
พันธกิจ (Mission)
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. จัดการศึกษาเพื่อผลิตผู้เรียนที่เป็นนักนวัตกรรมและนักวิจัย
3. สร้างผู้เรียนให้เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักนวัตกรรม  สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายนอกสถานศึกษา
4. วิจัยและพัฒนารูปการการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และเผยแพร่ความรู้ทางด้านการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
 
เป้าประสงค์ (Objectives)
1. มุ่งจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตั้งแต่ระดับปฐมวัย  จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อตอบสนองอัตลักษณ์ของสถาบัน
2. จัดให้มีห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ลํ้าสมัย เปิดให้บริการแก่นักเรียนเพื่อทำ งานวิจัย
3. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะที่สำคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางเทคโนโลยี
4 .มุ่งพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และ การจัดการ ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจโดยใช้เทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์
1. สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ
2. การยกระดับคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะสูง ทันสมัย เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ และมีธรรมาภิบาล