Go to Top

ประถมศึกษา


อัตลักษณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ศิลปะสาระแห่งกิจกรรม
  • ร้อง เล่น บรรเลง รำ นำสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
  • มีการทำโครงการต่างๆ เช่น ห้องศิลปะน่าเรียน ดนตรีในสวน
  • มีวิทยากรมาบรรยายความรู้ เช่น การอบรมทักษะการแสดงละคร การปั้นดินไทย
  • นำเอกลักษณ์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
  • ทักษะการเรียนรู้ที่ควบคู่กับความสุข เช่น ดนตรี เสียงเพลง วาดภาพ
  • ส่งเสริมสนับสนุนเด็กที่มีความสามารถในศิลปะแขนงต่างๆ สู่การแสดงความสามารถสู่ สาธารณชน
  • ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
  • รู้จักวิเคราะห์ วิจารณ์ ผลงานศิลปะประเภทต่างๆ ได้

ปรัชญา วิสัยทัศน์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ปรัชญา
"ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ สรรค์สร้างปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตและเพื่อการศึกษาไทย"

วิสัยทัศน์
     การจัดการเรียนรู้ศิลปะเป็นการมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางด้านทักษะ ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีความสุขในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาทั้งทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ การจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดและทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน การให้ความสำคัญทางคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล คุณค่าทางทัศนศิลป์ คุณค่าทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์เพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและมีการตัดสินใจ มีรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1. ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
2. ส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จินตนาการให้ผู้เรียนในการสร้างสรรค์ผลงาทางด้านทัศนศิลป์ดนตรีและนาฏศิลป์อย่างมีคุณภาพ
3. ส่งเสริมให้ผู้มีความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำทางด้านศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์อย่างถูกต้อง
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมและการประกวดทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทราบและเข้าใจเอกลักษณ์ทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ทั้งของชาติและท้องถิ่น พร้อมทั้งร่วมอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
 
เป้าประสงค์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
     นักเรียนมีนำทักษะความรู้ ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์นำไปใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีคุณธรรม คุณภาพของผู้เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะแล้วผู้เรียนมีจิตใจงดงาม มีสุนทรีภาพ รักความสวยงาม ความเป็นระเบียบ รับรู้อย่างพินิจพิเคราะห์ เห็นคุณค่าความสำคัญของศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของคนในชาติสามารถค้นพบศักย์ภาพความสนใจ ของตนเองอันเป็นพื้นฐาน ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพทางศิลปะ มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีความเชื่อมั่นพัฒนาตนเองได้ และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีสมาธิในการทำงาน มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

มัธยศึกษา


อัตลักษณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ศิลปะสาระแห่งกิจกรรม
· ใช้ศิลปะศาสตร์ในการเรียนรู้ เพื่อค้นพบความถนัด 
· มีการทำโครงการต่างๆ เช่น ห้องศิลปะน่าเรียน ดนตรีในสวน
· มีวิทยากรมาบรรยายความรู้ เช่น การอบรมทักษะการแสดงละคร การปั้นดินไทย
· นำเอกลักษณ์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
· ทักษะการเรียนรู้ที่ควบคู่กับความสุข เช่น ดนตรี เสียงเพลง วาดภาพ
· ส่งเสริมสนับสนุนเด็กที่มีความสามารถในศิลปะแขนงต่างๆ สู่การแสดงความสามารถสู่ สาธารณชน
· ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
· รู้จักวิเคราะห์ วิจารณ์ ผลงานศิลปะประเภทต่างๆ ได้
· ร้อง เล่น บรรเลง รำ นำสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ปรัชญา
 "ศาสตร์แห่งศิลป์ สรรสร้างความงามคู่ความดี ร้อยเรียงอย่างไทยก้าวไกลสู่สากล"
 
วิสัยทัศน์
     ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านศิลปะศาสตร์เต็มตามศักยภาพ ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีความสุขในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาทั้งทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ การจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดและทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน การให้ความสำคัญทางคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล คุณค่าทางทัศนศิลป์ คุณค่าทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์เพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและมีการตัดสินใจ มีรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
 
พันธกิจของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1. ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
2. ส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จินตนาการให้ผู้เรียนในการสร้างสรรค์ผลงาทางด้านทัศนศิลป์ดนตรีและนาฏศิลป์อย่างมีคุณภาพ
3. ส่งเสริมให้ผู้มีความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำทางด้านศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์อย่างถูกต้อง
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมและการประกวดทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทราบและเข้าใจเอกลักษณ์ทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ทั้งของชาติและท้องถิ่น พร้อมทั้งร่วมอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
 
เป้าประสงค์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
     นักเรียนสามารถนำทักษะความรู้ ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์นำไปใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีคุณธรรม คุณภาพของผู้เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะแล้วผู้เรียนมีจิตใจงดงาม มีสุนทรียภาพ รักความสวยงาม ความเป็นระเบียบ รับรู้อย่างพินิจพิเคราะห์ เห็นคุณค่าความสำคัญของศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของคนในชาติสามารถค้นพบศักย์ภาพความสนใจ ของตนเองอันเป็นพื้นฐาน ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพทางศิลปะ มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีความเชื่อมั่นพัฒนาตนเองได้ และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีสมาธิในการทำงาน มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข