Go to Top

ที่ตั้ง

ศูนย์วิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษา อาคารบริหาร ชั้น 3
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาละยศรีนคริทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120


โทรศัพท์

02 649 5000 ต่อ 27604
0987990833