Go to Top

สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

อ.เอกพล ถาวรเจริญ

หัวหน้าสาขา

อ.ติณณภพ มาลาพุด

อาจารย์สาธิต

อ.ศุภกิจ คำภิรมย์

อาจารย์สาธิต

อ.อรรควรรธน์ วีระเดโช

อาจารย์สาธิต

อ.อมรรัตน์ กำมณี

อาจารย์สาธิต

อ.ชาครินทร์ ศิริสมบัติยืนยง

อาจารย์สาธิต