Go to Top

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาให้ทุน

จากเงินรายได้ ปี 2565

วันที่สร้าง ชื่อ หมวดหมู่ File
2021/01/08 ประกาศ การสมัครรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินรายได้ ปี 2565 เอกสารข้อเสนอวิจัย
2021/01/08 แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) (ว-1ด) เอกสารข้อเสนอวิจัย
2021/01/08 แบบฟอร์ม สมัครขอรับทุนอุดหนุนวิจัย จากเงินรายได้หน่วยงาน ปี 2565 เอกสารข้อเสนอวิจัย
2021/01/08 แบบฟอร์ม ข้อมูลส่วนบุคคล เอกสารข้อเสนอวิจัย

เอกสารภาคผนวก

ประกอบการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน จากเงินรายได้ ปี 2565

ประกาศ เปิดรับ โครงการบริการวิชาการเพื่อพิจารณาให้ทุน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่สร้าง ชื่อ หมวดหมู่ File
2022/01/19 ประกาศ การรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกาศ เปิดรับ โครงการบริการวิชาการเพื่อพิจารณาให้ทุน
2022/01/19 บันทึกข้อความ ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิด ประกาศ เปิดรับ โครงการบริการวิชาการเพื่อพิจารณาให้ทุน
2022/01/19 บันทึกข้อความ-ขออนุมัติโครงการ และงบประมาณ ประกาศ เปิดรับ โครงการบริการวิชาการเพื่อพิจารณาให้ทุน
2022/01/19 แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประกาศ เปิดรับ โครงการบริการวิชาการเพื่อพิจารณาให้ทุน

ฐานข้อมูลการเผยแผร่ข้อมูลด้านการวิจัย

วันที่สร้าง ชื่อ หมวดหมู่ File
2022/01/27 ฐานข้อมูลการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ฐานข้อมูล
2021/02/17 ฐานข้อมูลวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล SCOPUS ฐานข้อมูล
2021/02/17 ฐานข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ฐานข้อมูล
2021/02/17 ฐานข้อมูลข่าวเปิดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ฐานข้อมูล

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่สร้าง ชื่อ หมวดหมู่ File
2021/04/05 หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุนสนับสนุนวิจัย
2021/04/05 บันทึกข้อความ ขอสมัครรับทุน และขออนุมัติเบิกเงินทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารวิชาการ ทุนสนับสนุนวิจัย

งานวิจัย

งานบริการวิชาการ

งานประกันคุณภาพ

งานนิเทศและฝึกประสบการณ์