Go to Top

ประถมศึกษา


อัตลักษณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
"สอนให้คิดแก้ปัญหาด้วยเหตุผล เชื่อมโยงบนโลกชีวิตจริง  พึ่งพิงเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์"

ปรัชญา วิสัยทัศน์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ปรัชญา
“คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น”

วิสัยทัศน์

     การจัดการเรียนรู้คณิตศาตร์เป็นการมุ่งฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน และเป็นเครื่องมือในการศึกษาศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต ทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

พันธกิจของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ และการแก้ปัญหา
3. มีสื่อและและอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ
4. จัดห้องพักครูให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
5. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
6. ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน  ให้สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์
 
เป้าประสงค์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
     ฝึกให้นักเรียนทำงานอย่างเป็นระบบ  มีทักษะด้านการคิดคำนวณ มีระเบียบวินัย  รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณาญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง  และสามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข

มัธยมศึกษา


อัตลักษณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
"สอนให้คิดแก้ปัญหาด้วยเหตุผล เชื่อมโยงบนโลกชีวิตจริง พึ่งพิงเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์"
 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ปรัชญา
"คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น"

วิสัยทัศน์
     การจัดการเรียนรู้คณิตศาตร์เป็นการมุ่งฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน และเป็นเครื่องมือในการศึกษาศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต ทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

พันธกิจของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ และการแก้ปัญหา
3. มีสื่อและและอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ
4. จัดห้องพักครูให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
5. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
6. ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน  ให้สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์

เป้าประสงค์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
     ฝึกให้นักเรียนทำงานอย่างเป็นระบบ  มีทักษะด้านการคิดคำนวณ มีระเบียบวินัย  รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณาญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง  และสามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข