Go to Top

สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว องครักษ์


วันและเวลาทำการ                                           ที่อยู่
จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ                    63 หมู่ที่ 7 ตำบลองครักษ์
08.00 - 16.00 น.                                               อำเภอองครักษ์
                                                                       จังหวัดนครนายก 26120

Email ติดต่อ                                                    เบอร์โทรติดต่อ
[email protected]                            - งานบริการการศึกษา 
                                                                        02 649 5000 ต่อ 27605
Fax                                                                   ฝ่ายวิชาการประถม
0 3739 5387                                                      06 3945 4758
                                                                        ฝ่ายวิชาการมัธยม
                                                                        08 3263 4653
                                                                     - สำนักงาน อาคารบริหาร ชั้น 2  
                                                                        02 649 5000 ต่อ 27602
                                                                        08 8874 3137