Go to Top

สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว องครักษ์


คำแนะนำในการสอบถามปัญหา / แนะนำ / ร้องเรียน

วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดให้บริการติดต่อสอบถาม/รับข้อเสนอแนะ/รับข้อร้องเรียน ทางออนไลน์ เป็นช่องทางให้นิสิต/นักเรียน บุคลากร และบุคคลทั่วไป สามารถติดต่อมายังสถาบันวิจัยฯได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบข้อมูลและ สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยทุกๆ เรื่องจะมีการติดตามมิให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน และเพื่อเป็นการป้องกันเหตุที่อาจเกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องการก่อกวนระบบงาน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หลักเกณฑ์การติดต่อสอบถาม/ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน   
1. ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือการให้บริการของสถาบันฯ หรือโรงเรียน
2. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของสถาบันฯ หรือโรงเรียนเพื่อการพัฒนาสถาบันฯ หรือโรงเรียน
3. การร้องทุกข์/ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
        - กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
        - กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
        - ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
        - ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร 
        - กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
โดยเรื่องที่ร้องทุกข์/ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น
4. การใช้บริการติดต่อสอบถาม/รับข้อเสนอแนะ/รับข้อร้องเรียน   สถาบันฯต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง

วิธีการติดต่อสอบถาม/ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน
1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ
2. ระบุข้อมูลจริงของผู้ใช้บริการ
3. ระบุข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการ สืบสวน สอบสวน ได้ 

ช่องทางการติดต่อสอบถาม/ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน 
วันและเวลาทำการ                                           ที่อยู่
จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ                    63 หมู่ที่ 7 ตำบลองครักษ์
08.00 - 16.00 น.                                               อำเภอองครักษ์
                                                                       จังหวัดนครนายก 26120

Email ติดต่อ                                                    เบอร์โทรติดต่อ
[email protected]                                          - งานบริการการศึกษา 
                                                                        02 649 5000 ต่อ 27605
Fax                                                                   ฝ่ายวิชาการประถม
0 3739 5387                                                      06 3945 4758
                                                                        ฝ่ายวิชาการมัธยม
                                                                        08 3263 4653
                                                                     - สำนักงาน อาคารบริหาร ชั้น 2  
                                                                        02 649 5000 ต่อ 27602
                                                                        08 8874 3137


-1