Go to Top

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้บนฐานการวิจัยที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเพื่อเตรียมสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ

บทบาทหน้าที่

1. พัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ ให้เป็นแหล่งทดลอง ทดสอบ ในกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา โดยพัฒนางานประจำไปสู่งานวิจัย     
  (Routine to Research : R2R) มุ่งเน้นการวิจัยสาธารณะทางด้านการศึกษาที่เป็นนวัตกรรม เพื่อส่งผลไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนการวิจัย
  และพัฒนาการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ คณะร่วมผลิตบัณฑิตทั้งหลักสูตรการศึกษาศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
2. พัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ ให้เป็นแหล่งฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ คณะร่วมผลิตบัณฑิต ทั้งหลักสูตรการศึกษาศาสตร์และ
  บัณฑิตศึกษา
3. เสริมสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริงที่ประสบผลสำเร็จ หรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้จากงานวิจัย
  การประดิษฐ์คิดค้น ให้กับสมาชิกเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งให้บริการวิชาการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษาของประเทศ เพื่อให้เป็นไป
  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
4. เป็นหน่วยงานในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้วิจัยเป็นฐาน