Go to Top

บริจาคอาหารให้กับนักกีฬาที่เก็บตัวฝึกซ้อม

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2023/10/25
-20231025140544
[บริจาคอาหารให้กับนักกีฬาที่เก็บตัวฝึกซ้อม]
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ 
ขอขอบคุณ คุณปัทมิกา ศิริโสภาพงษ์ 
ผู้ปกครองของ นายปวีณวัช สุขสง่า (ศิษย์เก่า) 
และนายกรณัฏฐ์ สุขสง่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
ที่นำไข่ไก่มามอบให้ทางโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
สนับสนุนในการประกอบอาหารสำหรับนักกีฬาที่เก็บตัวฝึกซ้อม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์" ในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2566
.
#ODS
#เก็บตัวนักกีฬา