Go to Top

กิจกรรม​ Pineapple Cake

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2022/09/19
-20220919084333
กิจกรรม​ Pineapple Cake เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโครงงานเรื่องสับปะรดที่เด็ก ๆ สนใจอยากเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเสริมสร้างประสบการณ์โดยผ่านการลงมือปฏิบัติจริง​ เน้นการมีส่วนร่วม โดยมีอาจารย์และผู้ปกครองช่วยกระตุ้น ส่งเสริม​ สนับสนุนในกิจกรรมการเรียนรู้ ในวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ อาคารปฐมวัยโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์