Go to Top

การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ Startup

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2021/08/04
-20210804170940
สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนการงานอาชีพ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ Startup 
ผ่านมุมมอง Business Model Canvas บรรยายโดยคุณไพฑูรย์ อ่อนสำลี ตำแหน่ง พนักงานลูกค้า 9 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14.20-16.00 น. ผ่านโปรแกรม zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career Skills and Entrepreneurship) 
ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากชมรม ODS Start Up เข้าร่วม