Go to Top

โครงการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาล ประจำปี 2566

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2023/09/21
-20230921140016
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ของนักเรียนที่สมัครเข้าคัดเลือกใน "โครงการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาล ประจำปี 2566" เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566