Go to Top

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย GOOGLE CLASSROOM”

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2021/08/04
-20210804170712
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย GOOGLE CLASSROOM”


วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
การประชุมแบบเรียลไทม์ โดย GOOGLE (GOOGLE MEET)
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน
จัดโดย สาขาวิจัยและสาพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดยมีโรงเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่
1. วันครู 2504
2. บ้านปากคลอง 17
3. บ้านลาดช้าง (ระคนกิจศึกษา)
4. บรรหารแจ่มใสวิทยา 3
5. บ้านแจงงาม
6. อนุบาลเมืองปราจีน