Go to Top

National Test Online Program แข่งขันวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ระดับประเทศกับสถาบัน TOPTEST CENTER

เด็กเก่งสาธิตองครักษ์

2023/09/19
-20230919101521
ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายภัสภูมิ สีนวล ชั้น ม.2/1 หลักสูตร Super Sci-Eng
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 เหรียญทอง
รายวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์
ในรายการ National Test Online Program แข่งขันวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ระดับประเทศกับสถาบัน TOPTEST CENTER
ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2566