Go to Top
2023/09/18
-20230918082642
[ THE BORN OF NEW WAVE ]
ขอแสดงความยินดีกับ 
เด็กหญิงกมลลักษณ์ อุทัยพยัคฆ์ (มะนาว) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เด็กหญิงพิชชานันท์ นิธิวัฒน์อัครา (ทีเอ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางสาวภูมิธิดา วิทโยภาส (พอใจ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้ผ่านเข้าสู่รอบ Workshop กับกิจกรรม Audition ในโครงการ The Born of New Wave ภายใต้ TRUE VISION GROUB CO.,LTD. เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา และขอขอบคุณผู้จัดกิจกรรมที่สร้างโอกาสและประสบการณ์ที่ดีให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์