Go to Top

ประกาศงดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ (ระดับชั้นเด็กเล็ก 1 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)

ข่าวประกาศ

2023/09/06
-20230906152825
ประกาศงดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ
(ระดับชั้นเด็กเล็ก 1 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)
ด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา ตรวจพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ และโรคเฮอร์แปงไจน่า (Herpangina) ในกลุ่มนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและระดับชั้นประถมศึกษา โดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
ในการนี้ โรงเรียนฯ จึงขอประกาศงดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเด็กเล็ก 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 - วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ และโรคเฮอร์แปงไจน่า (Herpangina)