Go to Top

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปีการศึกษา 2565 วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กเก่งสาธิตองครักษ์

2023/02/14
-20230214125500
เด็กเก่งสาธิต
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ขอแสดงความยินดี…กับ
เด็กชายวรินธรชาติ ศรีแก้ว และ เด็กหญิงวรินรำไพ ศรีแก้ว
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง (BRONZE MEDAL)
วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
#การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปีการศึกษา 2565
#รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ
#จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
#National Academic Test Program (NAT)