Go to Top

กิจกรรม “เอกัตนาฏยวิจิตร” การประกวดแข่งขันทางด้านนาฏศิลป์ไทย รำเดี่ยว

เด็กเก่งสาธิตองครักษ์

2022/09/19
-20220919085646
   [ เด็กเก่งสาธิต ]   
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐฐากุล เลี่ยมตระกูลพานิช ม.4/1 ฉุยฉายพราหมณ์
และเด็กหญิงภูริชญา ธีรกุล ม.3/3 ฉุยฉายเบญกาย
ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เอกัตนาฏยวิจิตร” การประกวดแข่งขันทางด้านนาฏศิลป์ไทย รำเดี่ยว
ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 
ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ผู้ฝึกซ้อมอาจารย์ทัศนีย์ แถมยิ้ม
อาจารย์นิสิต
นางสาววรัชยา ทรงทอง
นางสาวพราวพรรณ มิสาโท
นางสาวแพรววาว มิสาโท
#ODS #เด็กเก่งสาธิต