Go to Top

งานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่16

เด็กเก่งสาธิตองครักษ์

2021/09/12
-20210912195846
เด็กหญิงอภิสรา เหมะธุลิน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

ได้มีผลงานร่วมแสดงในงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่16 โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์