Go to Top

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 38

เด็กเก่งสาธิตองครักษ์

2021/09/06
-20210906154637

🥇🥇🥇 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 🥇🥇🥇


ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวนุสรา บุญตา 
นางสาวกานตรัตน์ วรรธนะพงษ์ 
นางสาวชญาดา ดงขาว 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 38