Go to Top

การประกวดนวัตกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ ในยุค New Normal โครงการจุดประกายแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพ

เด็กเก่งสาธิตองครักษ์

2021/07/30
-20210730183458
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัล การประกวดนวัตกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ ในยุค New Normal โครงการจุดประกายแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพ 
ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2564 
จัดโดย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

🎉🎉 ทีม 404 I Found 🎉🎉
นางสาว ธารนที เพ็งสาตร์
นางสาว จิราภา เมธาวีพันธุ์
นางสาว กัญญาวีร์  เด่นยุกต์
นางสาว นิศารัตน์  โคแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. อ.ดร.กิตติคุณ เซียวสกุล

รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

🎉🎉 ทีม นวรรมตกัต (นะ-วัม-ตะ-กั๊ต) 🎉🎉
นางสาว ชญาดา ดงขาว
นางสาว ณัชชา   ฤกษ์เวียง
นาย ภูมิภัทร  แซ่ลิ้ม
นาย วรเมธ สุวรรณปัทม
นางสาว หทัยภัทร์ ดิศพงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สุชานันท์ ศรีแก้ว