Go to Top

สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนสังคมฯ

อ.ว่าที่ร้อยตรีชิตณรงค์ บัวงาม

หัวหน้าสาขา

อ.มนัญชยา อัคคีเดช

อาจารย์สาธิต

อ.ณัฐพงษ์ ดู่ขึ่ง

อาจารย์สาธิต

อ.ชมพูนุช วุ่นสุวรรณ

อาจารย์สาธิต

อ.ศิริพร พุทไธสงค์

อาจารย์สาธิต

อ.วัชพร แย้มอิ่ม

อาจารย์สาธิต

อ.ศิริพร หวังกุศล

อาจารย์สาธิต

อ.ยุทธพิชัย กระบิน

อาจารย์สาธิต

อ.วรพนิต ฉายเพชร

อาจารย์สาธิต

อ.ณัชภัส รุ่งเรือง

อาจารย์สาธิต