Go to Top

สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนสังคมฯ

อ.ศิริพร พุทไธสงค์

หัวหน้าสาขา

อ.วาสนา ตระการสุทธิศักดิ์

อาจารย์สาธิต

อ.ณัฐพงษ์ ดู่ขึ่ง

อาจารย์สาธิต

อ.ชมพูนุช วุ่นสุวรรณ

อาจารย์สาธิต

อ.วัชพร แย้มอิ่ม

อาจารย์สาธิต

อ.ว่าที่ร้อยตรีชิตณรงค์ บัวงาม

อาจารย์สาธิต

อ.ศิริพร หวังกุศล

อาจารย์สาธิต

อ.ยุทธพิชัย กระบิน

อาจารย์สาธิต

อ.วรพนิต ฉายเพชร

อาจารย์สาธิต

อ.ณัชภัส รุ่งเรือง

อาจารย์สาธิต