Go to Top

สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนปฐมวัย

อ.ฐิฏิพร อุดมคำ

หัวหน้าสาขา

อ.ทัศนัย สูงใหญ่

อาจารย์สาธิต

อ.ไพลดา สังข์ทอง

อาจารย์สาธิต

อ.ศิวาภรณ์ ทองรุ่งเรืองชัย

อาจารย์สาธิต

อ.ประนอม พัดทอง

อาจารย์สาธิต

อ.สุภาวรรณ เรืองดำ

อาจารย์สาธิต

อ.ฐาปะนีย์ ไชยเสนา

อาจารย์สาธิต

อ.ศุภิสรา อินทร์เอี่ยม

อาจารย์สาธิต

อ.ธนิดา พฤฒิพลากร

อาจารย์สาธิต

อ.สุธาสินี สังเพชร

อาจารย์สาธิต

อ.นิติยา เอี่ยมอร่าม

อาจารย์สาธิต